සම්බුදු පිරිත 
RADIO

PROGRAMS

PROGRAM

SCHEDULE


TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 09:00 am සිද්දමුල්ල
09:00 am - 11:00 am කතා Ministry
11:00 am - 01:00 pm ඒ කාලේ සින්දු
01:00 pm - 04:00 pm එකට එක - බබා වී සමග
04:00 pm - 06:00 pm හැන්දෑ වී - Unplugged
06:20 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 09:00 pm මී බැඳි කළුවර
09:15 pm - 10:30 pm සංහිඳ පාමුල
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 09:00 am සිද්දමුල්ල
09:00 am - 11:00 am කතා Ministry
11:00 am - 01:00 pm ඒ කාලේ සින්දු
01:00 pm - 04:00 pm එකට එක - බබා වී සමග
04:00 pm - 06:00 pm හැන්දෑ වී - Unplugged
06:20 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 09:00 pm මී බැඳි කළුවර
09:15 pm - 10:30 pm සංහිඳ පාමුල
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 09:00 am සිද්දමුල්ල
09:00 am - 11:00 am කතා Ministry
11:00 am - 01:00 pm ඒ කාලේ සින්දු
01:00 pm - 04:00 pm එකට එක - බබා වී සමග
04:00 pm - 06:00 pm හැන්දෑ වී - Unplugged
06:20 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 09:00 pm මී බැඳි කළුවර
09:15 pm - 10:30 pm සංහිඳ පාමුල
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 09:00 am සිද්දමුල්ල
09:00 am - 11:00 am කතා Ministry
11:00 am - 01:00 pm ඒ කාලේ සින්දු
01:00 pm - 04:00 pm එකට එක - බබා වී සමග
04:00 pm - 06:00 pm හැන්දෑ වී - Unplugged
06:20 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 09:00 pm මී බැඳි කළුවර
09:15 pm - 10:30 pm සංහිඳ පාමුල
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 09:00 am සිද්දමුල්ල
09:00 am - 11:00 am කතා Ministry
11:00 am - 01:00 pm ඒ කාලේ සින්දු
01:00 pm - 04:00 pm එකට එක - බබා වී සමග
04:00 pm - 06:00 pm හැන්දෑ වී - Unplugged
06:20 pm - 07:00 pm සාදු නාද
09:15 pm - 10:30 pm සංහිඳ පාමුල
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
06:30 am - 07:00 am ප්‍රවෘත්ති හා ගීත
07:00 am - 08:00 am ජීවන මාත්‍රාව
08:00 am - 09:00 am ගීත
09:00 am - 11:00 am දන්න දෙන්නෙක්
10:00 am - 05:00 pm සින්දු සති අන්තය
11:00 am - 01:00 pm බබා වී හොඳම ටික
01:00 pm - 05:00 pm සින්දු සති අන්තය
05:00 pm - 06:00 pm V Sports Center
06:00 pm - 06:15 pm ප්‍රවෘත්ති
06:15 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 08:00 pm අඳුරෙන් එළියට
08:00 pm - 09:00 pm පැරණි ගී නව සංගීතයට
09:15 pm - 10:30 am සංහිඳ පාමුල
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am ගීත
06:30 am - 07:00 am ප්‍රවෘත්ති හා ගීත
07:00 am - 08:00 am සද්ධර්ම දේශනාව
08:00 am - 09:00 am ගීත
09:00 am - 11:00 am මේ මම ද
10:00 am - 06:00 pm සින්දු සති අන්තය
11:00 am - 01:00 am බබා වී හොඳම ටික
01:00 pm - 05:00 pm සින්දු සති අන්තය
05:00 pm - 06:00 pm බටහිර ජැටිය
06:15 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 08:00 pm පැරණි ගී නව සංගීතයට
09:15 pm - 10:30 pm සිකුරු තරුව
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

GOLDEN HITS

නීල බිගු කැල

වික්ටර් රත්නායක

03:32

මේ නගරය

මර්වින් පෙරේරා

04:40

හිම රේණු වැටෙනා

ග්‍රේෂන් ආනන්ද/ලතා වල්පොල

05:01

ඉරට අකීකරු

ඉන්ද්‍රානි පෙරේරා

04:19

කවදාද ආයෙ එන්නේ

ශර්ලි වෛජයන්ත

03:47

සීත රෑ වසන්තේ

සනත් නන්දසිරි/මල්කාන්ති නන්දසිරි

03:42

දෑස රිදෙනවා

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි

02:55

සමන් මල් පියල්ලේ

H.R.ජෝති පාල

03:41

නදීශානි

අබේවර්ධන බාලසූරිය

03:60

මලක් උනේ

අමරසිරි පීරිස්

03:30


MEET OUR DJS